terug naar: eigen rechten voor de stad

Het stadsrecht
Hiernaast staat een opname van het originele document waarmee Hertog Willem van Beieren, Graaf van Holland, stadsrechten verleent aan de "Onze Poort Wezepe", zoals er letterlijk staat. Het is gedateerd op "den twintichsten dach van Meye int jaer Ons Heeren dusent driehondert vijf ende vijftich." 20 mei 1355 zouden we tegenwoordig schrijven.

Wat staat er?
Voor de echte liefhebbers is de originele tekst van het (bijna) 650 jaar oude document weergegeven op deze site. U vindt het onderaan deze pagina. De uitwerking is van Harro Smit uit Weesp.

Het originele document uit 1355 waarin de stadsrechten voor Weesp werden bezegeld.

20-05-1355

Stadsrecht

Hertog Willem van Beieren,Graaf van Holland,van Zeland,Heer van Vriesland ende Verbeider der Graafschap van Henegouwen doen cond allen luden dat wi bi onsen goeden luden van onsen Rade Ghegheven hebben ende gheven onser poerte van Wezepe voer ons ende voer onse nocomelinghe alsulc recht ende alsulke vrihede eweliken te duren als hier na ghescreven staet.Inden eersten soe sal haer vrihede wesen alsde als sijt nu begraven en bevest hebben totten utersten cante toe van hare graften.Voert dat en gheen man claghen sel van doetslach hi en moet zweren met hem vierden over die heylighen dat hi nyemand beclaghen sal hi en hebben gheweest in vere ende in helpe in wilste ende sculdich ander daet ende die vier daer die clagher desen doetslagh mede bezweren sal die sal hi kiesen ute achte manne die hem die sculdiche nomen sal ute sinen maghen die daer claghen sal ende die sullen wesen achtersusters kint des claghers jof daer en binnen gheboren so dat hi se heeft.Heeft hi se niet soe salmen kiesen twee eerste leede voer een achtersusters kint ende hadde die clagher ghene maghe die hi brenghen mochte die dat zweren wouden soe soude dat staen an kennisse des Heeren van den Lande jof sine rechters wie sculdichste wair ende dese clagher soude dat zweren vier mannen bi des rechters raede dat hi sculdig is ende als die clagher noemt die hi beclaghen sel soe sel die rechter vraghen dien vieren die dat ghezworen hebben bi horen ede jof de man sculdigh is ander daet ende dese achte manne selmen kiesen die die hem bieden mach ende clagher die en mach beclaghen dan die hi namet opdien eersten dach ende jof die sculdigh niet kiesen en woude die achte manne die daer voer ghenoemt sijn soe soude die rechter bi rade der naesten maghe die die hem bieden mochet ende die ghene die claghen sal sel comen totten rechter ende sel hem noemen over wien hi claghen wille. Soe sel die rechter segghen dien sculdichen jof sinen vrienden dar si achte manne kiesen jof si des niet en daden soe soude die rechter kiesen alsoe dat hi den clagher seggen mochte binnen acht daghen wien hi brenghen soude voert van allen dinghen sonder doetslach daermen claghet met wapenrost den selmen den bringhen metter helfte min dan van doetslaghe ende met ghene wonden selmen claghen met wapen jof en si ene voerwonde ende die scepene daer te benne met horen ede ende handdadighe sal ghelden dat derdendeel vander soene ende sine vrede te voeren.Voert soe wie knijf jof zwaerd toghe in arren moede die waers op een pond Hollants jof die metter vuyste sloeghe die waers op een pond Hollants.Voert soe wie een vrede brake die waers op lijff ende goed.Voert soe wie een huus aenstormt bi daghe die waers op 5 pond Hollants,bi nachte op 10 pond Hollants.Voert soe wie ene coerwonde den anderen dade die waers op 3 pond Hollants.Ende van allen vervochten boeten soe sullen wi hebben tweedeel ende die poerte ende die scoute metten scepenen dat dardendeel ende vanden dardendeel half der poerten en half den scoute metten scepenen enen ghelike te deelen vander van doetslaghe vredebrake ende dier ghelike.Dat sal alleene an ons comen.Voert soe waer een vechteline is ende die scoute metten scepenen jof met twee scepenen vrede eijsschet jof twee scepen daer die schoute niet bi en is.Soe wie des weijcherde die waers vijf pond Hollants tot elker tijt datmen hem eijschede tot drien tiden toe ende soe sel dat gherecht helpen des dies vreden begheerd.Ende soe wie ander scepene eet spreect die waer teghens elken scepen opt twee pond Hollants ende ons also vele als hem allen wat vonnisse dat den scepene ware gemachet sijn sije niet wijs soe sullen sijt zoeken tot Leijden jof daer sine beste wijse moghen worden binnen onse lande ende dat sal voert ghaen daer gheen vonnisse langher te vraghen dan drie viertien nachten.Wat wilcoer dat die scoute metten scepenen maeckt dien moghen si houden een jaar.Alsoe verre alst hem goet donct ende ten ende vanden jaere te vernuwen.Ende wat poerter dat die scoute metten scepene ontstaen dat een goed knaep is ende omberust daer en sullen wi niet wedersegghen.Ende soe wat poerter si ontstaen die heeft ses weken hem bereden ende dan binnen comen metter wone.Ende die binnen der poerte woenachtich sijn soe mach elc poerter buten sijn lenten te doene ses weken inden oest sijn bouwe te doen ses weken.Voert wat ghesaet binnen der vrihede van Wesepe dat sel berechten onse scoute metten scepene van binnen. Voert waer die rechter jof die scepene yemand vermaent onse rechte te sterken die des weijgherde die is op een pond Hollants.Voert soe sullen si ons dienen na hore machte.Voert datmen ghenen poerter nog sijn goed besetten en mach van scade noch van scoude onverwilcoert benoerden der Mase in allen onsen lande uitgenome onsen viren steden of die clagher en machte met openen brieve betone.Voert soe en salmen ghenen poerter campen moghen binnen onsen lande hi en wil hem selven daer in verwillecoeren.Voert elken poerter recht ende vonnisse te doen binnen der poerte.Voert soe wien dat si te poerte onstaen die sal alle broke of doen die hi teghens ons ende teghens onse Heerlicheijt misdaen heeft eer hi poerter wert ende al waer dat sake dat wine niet besculdicht en hadden eer die tijt dat hi poerter worde soe sou onse baliu nochten berechten als onse Heerlicheijt toebehoert.Voert soe sullen si ons diene in onser Heervaert gheleijc als sie tot hier toe gedaen hebben.Ende waer dat sake dat wi baden onsen goeden luden van onse Lande soe sullen si ons doen thebben anders onsen goeden luden van onsen Lande na haren vermoghen.Voert waer dat sake dat si eenich verbont maecten binnen onsen Lande of daer buten het ware met steden of mit ridderen met knapen met ghemeenten of met wien dat ware soe souden alle vriheden quite wesen die wi hun ghegheven hebben mit desen brieve ende alle dese voirs poyncten ende vriheden.Hebben wi onsen goede luden van Wesepe ghegheven behoudende onse Heerlichede ende onse Graeffelickheijt ghewilt sonder archlist ende viel hier yet stoets of duyster. In dat houden wi ut onsen verclaeren.Ende omdat wij willen dat al dese voorz, poincten vaste ende ghestade gehouden worden onse goede luden van Wesepe voorn. van ons ende van onsen naecomelinghen tot eeuwelicken daghen soo hebben wij desen brief open bezeghelt met Onsen Zeghele.Ghegheven tot Dordrecht op den twintichsten dach van Meye int jaer Ons Heeren dusent driehondert vijf ende vijftich.

 

terug naar: eigen rechten voor de stad
home